Lịch gặp các trường

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Trường Đăng ký
24/08 09:00 Canada VPHCM Vancouver Island University
16/09 13:30 Anh VP HCM
21/09 09:00 Anh VP HN
24/09 09:30 Anh VP HN UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
30/09 09:30 Anh VP HCM UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
11/09 09:30 Mỹ VP HCM NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY
09/10 09:30 Mỹ VP HCM GENESEO UNIVERSITY
13/09 15:30 Canada VP HCM Vancouver Island University
06/09 09:30 Canada VP HCM CENTENIAL COLLEGE
27/09 16:30 Anh VP HCM
24/09 10:00 Anh VP HN ASTON UNIVERSITY, BIRMINGHAM
17/09 14:00 Anh VP HN MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
17/09 14:30 Anh VP HN OXFORD INTERNATIONAL
27/09 14:30 Anh VP HCM UNIVERSITY OF SUSSEX
16/09 15:30 Anh VP HCM GREENWICH, UNIVERSITY OF
16/09 14:00 Anh VP HCM OXFORD INTERNATIONAL

Đăng ký nhận mẫu thư xin học bổng

Hỗ trợ trực tuyến